ചന്ദ്രഗിരി ക്ലബ് മേൽപറമ്പ് യു എ ഇ കമ്മിറ്റി ആക്റ്റിംഗ്‌ ജനറൽ സെക്രട്ടറി

ചന്ദ്രഗിരി ക്ലബ് മേൽപറമ്പ് യു എ ഇ കമ്മിറ്റി ആക്റ്റിംഗ്‌ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ചുമതല ജാഫർ ഹിൽടോപിന് നൽകിയതായി അറിയിക്കുന്നു.
ചന്ദ്രഗിരി ക്ലബ് മേൽപറമ്പ യു.എ.ഇ കമ്മിറ്റി

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *